Panteon
Wielkich Łodzian
2.0
JUNG IDYSZ

100 lat łódzkiej awangardy. Grupa Jung Idysz 1919-2019

Spis treści

Rok 1919

Na zdjęciu założyciele grupy Jung Idysz. Od lewej: Marek Szwarc, Jankiel Adler i Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn).  Łódź 1919, fotograf nieznany.
Na zdjęciu założyciele grupy Jung Idysz. Od lewej: Marek Szwarc, Jankiel Adler i Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn). Łódź 1919, fotograf nieznany.

Nowy czas dla Łodzi

Noc listopadowa 1918 r. przyniosła Łodzi długo wyczekiwaną wolność. Na łamach pierwszego w wyzwolonym mieście numeru „Nowego Kuriera Łódzkiego” 12 listopada 1918 roku pisano: „Wielka chwila na którą czekały pokolenia całe – nadeszła! Pękły okowy, zerwano na strzępy kajdany, krępujące przez 100 przeszło lat Polskę – Nareszcie jesteśmy wolni! Zupełnie wolni! (…) Nareszcie staliśmy się gospodarzami we własnym kraju”. 

Po odzyskaniu niepodległości należało zaprowadzić w mieście ład i porządek, zapewnić łodzianom bezpieczeństwo, zorganizować lokalną władzę. Zadanie nie było łatwe szczególnie w Łodzi, mieście pełnym kontrastów i przeciwieństw. Żyli tutaj obok siebie, wspólnie pracując  i spędzając czas wolny, ale też nierzadko razem świętując przedstawiciele trzech najbardziej liczebnych narodowości: Polacy, Żydzi i Niemcy.

Już w 1919 r. wprowadzono powszechny siedmioletni obowiązek nauczania, organizowano kursy doszkalające, zaczęły powstawać szkoły wieczorowe. Poza szkołami polskimi i niemieckim w Łodzi działały placówki oświatowe prowadzone przez wyznawców religii mojżeszowej. Społeczność żydowska miała w mieście swoje synagogi i domy modlitwy, dość sprawnie funkcjonowała w Łodzi Gmina Żydowska, na czele której w 1919 r. stał Eliezer Lejb Treistman.

Cechą charakterystyczną łódzkiej społeczności było jej zróżnicowanie – religijne, polityczne, kulturowe i oczywiście ekonomiczne. Niejednorodne wewnętrznie było również środowisko żydowskie, które u progu niepodległej Łodzi odegrało istotną rolę kulturotwórczą w mieście, w znaczący sposób kształtując jego wizerunek. W Łodzi nie brakowało syjonistów, socjalistów, ortodoksów, Żydów religijnych i postępowych. Żyli i pracowali tu wybitni żydowscy twórcy kultury, artyści, naukowcy, działacze społeczni i polityczni. Wszyscy wspólnie budowali miasto, egzystowali obok siebie, zgodni lub mniej tolerancyjni wobec zwyczajów innych. Niektórzy asymilowali się z miejscową ludnością polską przejmując jej wzorce kulturowe.

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości liczba ludności żydowskiej w Łodzi nie wzrastała już tak szybko, ale Łódź była w tym czasie drugim miastem w kraju z najwyższym odsetkiem wyznawców religii mojżeszowej. Pomimo większych swobód politycznych, ekonomiczna sytuacja Żydów nie była już tak dobra jak przed I wojną światową. To jednak nie spowodowało zmniejszenia ich aktywności na polu nauki, kultury, sztuki czy polityki. Ze społeczności żydowskiej wywodzili się znani lekarze, dziennikarze, literaci, publicyści, malarze i artyści. Z ich inicjatywy w Łodzi rozwijała się działalność kulturalna, publicystyczna, powstawały stowarzyszenia, organizacje i ugrupowania artystyczno-literackie. Dbano również o edukację (nie tylko tą religijną) żydowskich dzieci i młodzieży, wydawano w Łodzi żydowską prasę i literaturę, organizowano wystawy dzieł sztuki. Do wybuchu II wojny światowej Łódź pozostawała ważnym i znaczącym ośrodkiem sztuki żydowskiej w Polsce. Po 1939 r. środowisko żydowskich plastyków właściwie przestało istnieć.

… My, młodzi, my – radosna rozśpiewana hałastra…

Na zdjęciu założyciele grupy Jung Idysz. Od lewej: Marek Szwarc, Jankiel Adler i Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn).  Łódź 1919, fotograf nieznany.
Na zdjęciu założyciele grupy Jung Idysz. Od lewej: Marek Szwarc, Jankiel Adler i Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn). Łódź 1919, fotograf nieznany.

Jung Idysz (w użyciu są także formy Jung–Idisz, Ing Idysz, Jung Jidisz) to łódzka artystyczno-literacka grupa, działająca w latach 1919–1921. Wydawała pismo o tej samej nazwie. 

Jej członkami byli malarze graficy: Jankiel (Jakub) Adler, Henoch (Henryk) Barciński (Barczyński), Icchok (Wincenty) Brauner, Dina Matus, rzeźbiarze i graficy: Pola Lindenfeld i Marek Szwarc, literat i grafik Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon), graficzki zajmujące się także sztuką stosowaną: Ida Brauner i Zofia Gutentag, literaci: Icchok Kacenelson i Jecheskiel Mojżesz (Mosze) Najman (Neuman).

Było to pierwsze i najważniejsze w Polsce żydowskie ugrupowanie artystyczno-literackie z własnym programem–manifestem i szerokimi kontaktami międzynarodowymi. Źródłem inspiracji dla artystów związanych z Jung Idysz była kultura i język jidysz, rodzimy folklor i rzemiosło, których wartość dla żydowskiej awangardy „odkryli” kilka lat wcześniej, związani z kijowską Kultur-Lige malarze: Lazar Lisicki (El Lissitzky), Isachar Ber Rybak, Borys Aronson. Pod względem formalnym, grafiki i obrazy stworzone przez członków „rozśpiewanej hałastry” nawiązywały do aktualnych nurtów sztuki zachodnioeuropejskiej, przede wszystkim niemieckiego ekspresjonizmu, rosyjskiego futuryzmu, kubizmu, dokonań Ecole de Paris. Na liście twórczych impulsów kształtujących światopogląd grupy, jej członkowie wymieniali na pierwszym miejscu Biblię, następnie mity greckie, postrzegając religię jako formę „wielowymiarowej, ponadnarodowej, duchowości”. 

Działalność Jung Idysz, choć krótkotrwała, miała istotne znaczenie dla rozwoju sztuki żydowskiej w Polsce. W dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła punkt odniesienia dla żydowskich artystów w Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Lwowie. Wydawane przez grupę pismo stało się wzorem dla innych wydawnictw żydowskiej awangardy w Polsce, takich jak: „Albatros” (1922–1923), „Ringen” (1921–1922), „Chaliastre” (1922–1924) czy drukowany w języku polskim „Tańczący Ogień” (1920).

Na zdjęciu od lewej: Marek Szwarc, Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn) i Jankiel Adler prezentują drugi numer czasopisma „Jung-Idysz”, nr 2-3. Łódź 1919, fotograf nieznany.
Na zdjęciu od lewej: Marek Szwarc, Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn) i Jankiel Adler prezentują drugi numer czasopisma „Jung-Idysz”, nr 2-3. Łódź 1919, fotograf nieznany.

Manifest

Gwałtowny chaos, przewartościowanie wszystkich pojęć jest
naszą teraźniejszością w spienionym przestworzu wszelkich
namiętności i cierpień. Trudno jest dziś ocenić rozedrganą na
nowo duszę świata, i niemożliwe jest, kiedy toczy się walka
wulkanicznych zjawisk, usłyszeć wszechpotężną ciszę nowego
początku i wieczności. To co trywialne, zrupieciałe, będzie zniweczone w tyglu naszej t e r a ź n i e j s z o ś c i, jego przeznaczeniem jest – zostać
pochłoniętym przez zapomnienie.
A my, my inicjujący, i d z i e m y zmienić wartę, a dźwięki
naszych bębnów rozpętują nawałnicę istnienia.
Z nami jest Bóg, Bóg wieczności, piękna i potężnej prawdy! On
nam pomaga budzić dusze z gnuśności – do świetlistego dnia, do dnia błękitu nieba i purpury.
Za sztukę! Za młody, piękny język jidysz!
I za odwieczny język proroków!
Bez piękna świat nie może być odmalowany!

„Jung-Idisz” 1919, z. 1, s. 2
tłum. Joanna Lisek, z wykorzystaniem przekładu Zbigniewa Targielskiego

Do gwiazd!

Do gwiazd!

My, młodzi, my – radosna, rozśpiewana hałastra,
idziemy nieznaną drogą
w głębokie dni melancholii,
w noce – wypełnione trwogą
per aspera ad astra!
I stają się łzy – gwiazdami,
i stają się gwiazdy – łzami,
głusi słyszą nagle granie,
martwi czują pożądanie,
życzenia są już spełnieniami…
– Czy do gwiazd droga ciężka przed nami?!
Hej, a po co to dumanie!
Co nam pisane, to się stanie!
Radość nastanie i kochanie,
gdy w górę wzniesiesz swe wołanie,
wiernie odpowie niebo na nie!
Ha-ha! Niedźwiedzi taniec trwa!

Per aspera ad astra!

Idziemy nieznaną drogą
w głębokie dni melancholii,
w noce – wypełnione trwogą –
my, młodzi, my – radosna, rozśpiewana hałastra!

Mosze Broderzon, „Jung-Idisz” 1919, z. 2 [nr 2-3], s. 6-7
tłum. Natalia Krynicka, Joanna Lisek, Monika Polit, Karolina Szymaniak

Almanach

Sto lat temu, w marcu 1919 roku, ukazał się w Łodzi pierwszy zeszyt awangardowego, literacko-artystycznego pisma „Jung-Idysz”, wydawanego przez grupę o tej samej nazwie. Słowa opublikowanego na jego łamach manifestu brzmią znajomo, pomimo upływu wieku wciąż nie tracą aktualności, porywają entuzjazmem i siłą młodzieńczej wiary: 

To co trywialne, zrupieciałe, będzie zniweczone w tyglu naszej teraźniejszości […] Z nami jest Bóg wieczności, piękna i potężnej wiary! […] Za sztukę! Za młody, piękny język jidysz! I za odwieczny język proroków! Bez piękna świat nie może być odmalowany!

Połączenie języka jidysz z ekspresyjnymi linorytami, będące wynikiem bliskiej współpracy poetów, malarzy i grafików, przyniosło fenomenalny, oryginalny efekt w postaci trzech zeszytów „Jung-Idysz”. Pierwszy z nich, ze wspomnianym wcześniej manifestem, ukazał się przed świętem Purim, 14 marca 1919 roku. Drugi, oznaczony numerami 2–3, wydano miesiąc później, na święto Pesach. Ostatni zeszyt, 4–6, ukazał się w żydowskim miesiącu kislew, a więc na przełomie listopada i grudnia 1919 roku. 

Unikatowy reprint literacko-artystycznego pisma „Jung-Idysz”, który powstał w setną rocznicę wydania, jest wyrazem hołdu dla twórców żydowskiej awangardy i podziwu dla wyjątkowego w skali międzynarodowej przedsięwzięcia wydawniczego, zrealizowanego w pierwszym roku odzyskanej przez Polskę niepodległości. Publikacja jest owocem współpracy wybitnych tłumaczek z języka jidysz i angielskiego, badaczy z różnych ośrodków akademickich, instytucji muzealnych i bibliotek w Polsce i za granicą, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego polskich Żydów. Wydawnictwo obejmuje wszystkie zeszyty, odtworzone na podstawie oryginałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie oraz egzemplarzy udostępnionych w domenie publicznej przez Uniwersytet Stanforda. W oparciu o skany stron, które wcześniej poddano starannemu oczyszczeniu, odtworzono zniszczone fragmenty. Ostatecznie, po standaryzacji druku tekstu i grafik, udało się osiągnąć podobny do wyjściowego materiału z 1919 roku, unikatowy wygląd i charakter ręcznych, autorskich odbitek na materiale zbliżonym teksturą oraz barwą do papieru pakowego, użytego oryginalnie przez członków Jung Idysz. 

Oddane do rąk Czytelników wydawnictwo składa się z reprintu ręcznie szytych zeszytów: 1, 2–3 i 4–6, zeszytów przetłumaczonych na język polski i angielski oraz osobnego zeszytu zawierającego krótkie teksty naukowe dotyczące działalności grupy, a także noty biograficzne autorów poezji i grafik opublikowanych na łamach pisma. Reprint jest złożony i czytany od prawej do lewej (w wersji jidysz), pozostałe zeszyty od lewej do prawej (w wersji polskiej i angielskiej).

PDFReprint 1919-2019 PDF

Reprint wydawnictwa „Jung-Idysz" (Jung-Idisz) z 1919 roku. Łódź 1919-2019, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Reprint wydawnictwa „Jung-Idysz" (Jung-Idisz) z 1919 roku. Łódź 1919-2019, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Strony reprintu
Strony reprintu
Strony reprintu
Strony reprintu
Więckowskiego 25 (d. Cegielniana 10). W tym miejscu mieściła się drukarnia artystyczna  M. Majmona, w której drukowano wydawnictwo „Jung-Idysz”.
Więckowskiego 25 (d. Cegielniana 10). W tym miejscu mieściła się drukarnia artystyczna M. Majmona, w której drukowano wydawnictwo „Jung-Idysz”.
Gdańska 38 (d. Długa). W tym domu, w mieszkaniu mecenasów sztuki Maksa i Felicji Szydłowskich spotykała się łódzka awangarda artystyczna z kręgu Jung Idysz - najważniejszej, żydowskiej grupy literacko-artystycznej w niepodległej Polsce. Maks finansował, a Felicja pomagała w pracach redakcyjnych podczas tworzenia unikatowego w skali światowej pisma grupy zatytułowanego „Jung-Idysz” (Jung-Idisz), wydawanego w 1919 roku., fot: Bożena Szafrańska (MMŁ).
Gdańska 38 (d. Długa). W tym domu, w mieszkaniu mecenasów sztuki Maksa i Felicji Szydłowskich spotykała się łódzka awangarda artystyczna z kręgu Jung Idysz - najważniejszej, żydowskiej grupy literacko-artystycznej w niepodległej Polsce. Maks finansował, a Felicja pomagała w pracach redakcyjnych podczas tworzenia unikatowego w skali światowej pisma grupy zatytułowanego „Jung-Idysz” (Jung-Idisz), wydawanego w 1919 roku., fot: Bożena Szafrańska (MMŁ).
Wnętrze reprintu wydawnictwa „Jung-Idysz” (Jung-Idisz) z 1919 roku. Łódź 2019,. fot.: Bożena Szafrańska (MMŁ)
Wnętrze reprintu wydawnictwa „Jung-Idysz” (Jung-Idisz) z 1919 roku. Łódź 2019,. fot.: Bożena Szafrańska (MMŁ)

Postacie żydowskiej awangardy

Na zdjęciu grupa artystów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Drugi i trzeci od lewej: Henoch (Henryk) Barczyński i Icchok (Wincenty) Brauner. Lata 30. XX wieku, fotograf nieznany
Na zdjęciu grupa artystów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Drugi i trzeci od lewej: Henoch (Henryk) Barczyński i Icchok (Wincenty) Brauner. Lata 30. XX wieku, fotograf nieznany
Henoch (Henryk) Barczyński, fotografia prasowa
Henoch (Henryk) Barczyński, fotografia prasowa
Icchak Kacenelson, fotografia prasowa
Icchak Kacenelson, fotografia prasowa
Jankiel Adler, fotograf nieznany
Jankiel Adler, fotograf nieznany
Jankiel Adler, fotograf nieznany
Jankiel Adler, fotograf nieznany
Marek Szwarc, fotografia z indeksu ASP w Krakowie, fotograf nieznany
Marek Szwarc, fotografia z indeksu ASP w Krakowie, fotograf nieznany
Marek Szwarc, fotografia prasowa
Marek Szwarc, fotografia prasowa
Pola Lindenfeld, fotografia prasowa
Pola Lindenfeld, fotografia prasowa
Icchok (Wincenty) Brauner, fotografia prasowa
Icchok (Wincenty) Brauner, fotografia prasowa
Mojżesz Broderson, fotograf nieznany
Mojżesz Broderson, fotograf nieznany

Mojżesz Broderson (Brodersohn, Broderzon) (1890–1956)

Mojżesz Broderson, fotograf nieznany
Mojżesz Broderson, fotograf nieznany

Poeta, malarz, rysownik, reżyser, dramaturg, tłumacz. Urodzony w Moskwie, dzieciństwo spędził u dziadków w Nieświeżu, gdzie uczęszczał do chederu. Po przeprowadzce do Łodzi zamieszkał wraz z rodzicami i podjął naukę w Szkole Handlowej. W roku 1914 wyjechał do Moskwy. Podczas pobytu w Rosji nawiązał kontakty z tamtejszą awangardą artystyczną. W 1917 r. wraz innymi twórcami, m.in. Eleazarem Lisickim (El Lissizkim) założył Towarzystwo dla Kreacji Estetyki Idysz, w tym czasie również zajmował się tłumaczeniem Błoka, publikował wiersze agitacyjne.

Po zakończeniu I wojny światowej powrócił do Łodzi, gdzie współtworzył grupę Jung Idysz. W latach 20. należał do czołowych postaci łódzkiej awangardy, utrzymywał też relacje ze środowiskiem warszawskim skupionym wokół pisma „Chaliastre”. W 1922 r. wraz z Jecheskielem M. Najmanem, Icchokiem Braunerem i Henochem Kohnem utworzył pierwszy żydowski teatr marionetek „Chad-gadje” (Koźlątko), a w 1927 r. z żoną Sonią z Mandelbaumów, „poetycką trybunę w języku jidysz, w barwach i słowach” tj. Artystyczno-Rewolucyjny Teatr (cafe theatre) – „Ararat”. W 1939 r. wyjechał do Białegostoku, stamtąd przeniósł się do Moskwy gdzie w 1948 roku został aresztowany, wywieziony do łagrów (1952-1956) w Azji Środkowej. Wkrótce po repatriacji do Polski, zmarł w Warszawie. Był autorem utworów poetyckich i satyrycznych, stworzył libretto do opery Dawid i Batszewa oraz scenariusz do filmu Frejliche Kabconim (Weseli biedacy), współpracował z gazetami żydowskimi.

Mojżesz Broderson, fotograf nieznany
Mojżesz Broderson, fotograf nieznany
Portret Mojżesza Brodersona, rysunek, autor nieznany
Portret Mojżesza Brodersona, rysunek, autor nieznany
Głos Poranny, 1933
Głos Poranny, 1933

Jankiel (Jakub) Adler (1895–1949)

Jankiel Adler, fotograf nieznany
Jankiel Adler, fotograf nieznany

Malarz, grafik, ilustrator, poeta, scenarzysta. Urodził się w Tuszynie pod Łodzią w rodzinie chasydzkiej jako jedno z dwanaściorga dzieci Eliasza i Chany Łai z domu Fiter. Około 1912 roku wyjechał do Belgradu, aby tam w pracowni swojego wuja uczyć się zawodu grawera. Po roku przeniósł się do Niemiec, gdzie w 1917 rozpoczął studia w Kunstgewerbeschule w Barmen (Wuppertal) u prof. Gustava Wiethuchtera. Nawiązał wtedy kontakt z grupą artystyczną Das Junge Rheinland z Düsseldorfu. W latach 1919-1920 współtworzył grupę Jung Idysz, współpracował również z poznańską grupą artystyczną Bunt. W okresie 1920-1933 mieszkał i tworzył w Düsseldorfie, nawiązał kontakty z radykalnym lewicowym ugrupowaniem Die Aktion. W 1933 r. wystawiał swoje prace w Nowym Jorku, a w 1935 r. w Warszawie i w Łodzi. Był kierownikiem artystycznym i scenografem filmu Za grzechy. Wojna zastała go we Francji, gdzie w 1940 r., jako ochotnik wstąpił do polskiej armii. Po demobilizacji w 1943 r., pozostał w Anglii, gdzie zmarł 25 kwietnia 1949 r. w Aldbourne.

Jankiel Adler, fotograf nieznany
Jankiel Adler, fotograf nieznany

Marek (Mark) Szwarc (1893–1958)

Marek Szwarc, fotografia prasowa
Marek Szwarc, fotografia prasowa

Malarz, grafik, rzeźbiarz, metaloplastyk, poeta, krytyk artystyczny. Urodzony w Zgierzu, syn Izuchera Szwarca, działacza syjonistycznego. Uczył się rysunku w łódzkiej szkole Jakuba Kacenbogena. W latach 1908-1910 uczęszczał do Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej Talmud-Tora, gdzie zaprzyjaźnił się z Jecheskielem Mojżeszem Najmanem. W 1910 r. dodatkowych lekcji rysunku udzielał mu Icchok Brauner. W latach 1910–1914 przebywał w Paryżu, studiując początkowo w Académie Espagnole, następnie École des Beaux-Arts, pod kierunkiem Antonina Mercié. Wraz z Josefem Czajkowem, Leo Koenigiem Izaakiem Lichtensteinem założył pismo „Machmadim” z ilustracjami nawiązującymi do tradycji dekoracyjnej diaspory – ornamentyki synagogalnej i rzemiosła. W 1912 r. był w Hiszpanii i Włoszech. Jego artystyczny debiut w Paryżu miał miejsce w 1913 r. na Salonie Jesiennym. W 1914 r. wrócił do Zgierza, następnie podróżował po Rosji i Besarabii, krótko przebywał w Odessie. W 1918 r. wrócił do Polski i zapisał się na studia do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak ostatecznie zrezygnował z nauki. W 1918 r. wziął udział w dwóch wystawach Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1919 r. należał do awangardowej grupy Jung Idysz, utrzymywał też kontakty z poznańskim Buntem. Po ślubie z Eugenią (Giną) Pinkus przeniósł się do Puszczykowa pod Poznaniem. W 1920 r. przyjął chrzest, następnie pod wpływem Henryka Glicensteina powrócił do judaizmu, by w 1921 r. ponownie poddać się konwersji. Od 1920 r. na stałe mieszkał w Paryżu. Pod wpływem relacji z francuskim filozofem Jeanem Maritain’em dążył w swej sztuce do syntezy tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Wystawiał m.in. w Paryżu, Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Nowym Jorku, Berlinie. Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do polskiej armii we Francji. Zmarł w Paryżu w 1958 r.

Marek Szwarc, fotografia z indeksu ASP w Krakowie, fotograf nieznany
Marek Szwarc, fotografia z indeksu ASP w Krakowie, fotograf nieznany

Icchok (Wincenty) Brauner (1887–1944)

Icchok (Wincenty) Brauner, fotografia prasowa
Icchok (Wincenty) Brauner, fotografia prasowa

Malarz, grafik, metaloplastyk, scenograf. Pochodził z zamożnej chasydzkiej rodziny, jego ojciec Jakub, prowadził w Łodzi tkalnię i klejarnię osnowy. Brauner odebrał tradycyjne religijne wykształcenie ucząc się w chederze, następnie w jesziwie w Ozorkowie. Skończył dwuklasową szkołę Benjamina Judelewicza w Łodzi. Jako nastolatek uczestniczył w kursach rysunku w łódzkiej szkole Jakuba Kacenbogena. W 1908 r. wyjechał do Berlina gdzie w Hochschule für die Bildenden Künste studiował malarstwo, równocześnie uczęszczając do klasy skrzypiec w tamtejszym konserwatorium.

W 1911 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Łodzi, tam po raz pierwszy zaprezentował swe obrazy na wystawie przy ul. Dzielnej 20. Na przełomie 1914 i 1915 r. razem z Henochem Kohnem otworzył salon sztuki i skład antyków, gdzie w 1915 r. odbyła się indywidualna wystawa jego prac. Od 1916 r. aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Łodzi. Wziął udział w dwóch wystawach Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi (1918 r.) Od 1919 r. współpracował z awangardową grupą Jung Idysz, publikując swoje linoryty na łamach wydawanego przez nią pisma. Wraz z Zofią Gutentag, Polą Lindenfeld i swoją siostrą Idą Braunerówną przygotował jedyny numer pisma „Tańczący Ogień” (1920 r.). W 1921 r. stworzył ilustracje do poematu Mojżesza Brodersona Tchies hamejsim oraz grafikę do wiersza Elimelecha Szmulowicza.

W 1922 r., razem z Karolem Hillerem i Witoldem Wandurskim, założył formację Srebrny Wóz a w 1925 r. związał się z tzw. Grupą Łodzian, która rok później przekształciła się w Stowarzyszenie Artystów START. Od 1931 r. należał do Zrzeszenia Artystów Plastyków, od 1932 r. do Związku Zawodowych Polskich Artystów Plastyków. Ważną dziedziną jego twórczości był teatr. W 1921 r., przygotował dekoracje do Dybuka w reżyserii Dawida Hermana. W 1923 r. stworzył scenografię do „Bajadery” w łódzkim teatrze „Scala“. Współpracował z teatrzykiem „Chad – gadje” (Koźlątko), „Qui Pro Quo” i teatrem „Ararat”. W 1937 r. był autorem scenografii do filmu Frejliche Kabconim (Weseli biedacy). W czasie II wojny światowej, przebywał w łódzkim getcie, gdzie w latach 1941-1943 przygotowywał przedstawienia kukiełkowe, nawiązujące do przedwojennych szopek. Od 1941 r. pełnił funkcję kierownika artystycznego wytwórni ceramiki. Okoliczności śmierci Braunera nie są znane. Prawdopodobnie zginął w 1944 r., deportowany do Oświęcimia.

Ida Brauner (1891–1949)

Rzeźbiarka, malarka, graficzka, projektantka biżuterii. Urodzona w Łodzi w zamożnej chasydzkiej rodzinie właściciela tkalni. Siostra artysty Icchoka (Wincentego) Braunera i pianistki Eugenii Brauner. Była członkinią awangardowej grupy Jung Idysz. Ilustrowała m.in. tomik poezji M. Brodersona pt. Improwizacje (1919), w 1921 roku zaprojektowała okładkę i stronę tytułową pisma Tańczący Ogień (1920). Jest autorką ilustracji do książki Dawida Zytmana Ojf wajtkajten krajznde fal ich (1921). W latach 1921– 1922 studiowała rzeźbę w Berlinie. W 1923 roku na Międzynarodowej Wystawie Młodej Sztuki w Łodzi zaprezentowała małe rzeźby z kości słoniowej i batiki. Pięć lat później (1928) w salonie Czesława Garlińskiego wystawiła 52 prace, m.in. biżuterię, figurki ceramiczne i ręcznie malowaną porcelanę. Lata wojny przeżyła prawdopodobnie w łódzkim getcie, skąd na koniec wywieziono ją do obozu w Auschwitz. Przeżyła okupację, zmarła w 1949 r. w Warszawie.

Henoch (Henryk) Barczyński (1896–1941)

Henoch (Henryk) Barczyński, fotografia prasowa
Henoch (Henryk) Barczyński, fotografia prasowa

Malarz, grafik. Urodził się w Łodzi w rodzinie niezamożnego krawca. Jako mały chłopiec uczęszczał na lekcje rysunku do szkoły Jakuba Kacenbogena. W latach 1915-1916 uczył się w pracowni Henryka Glicensteina w Warszawie. Zadebiutował w 1917 r. na „Salonie Wiosennym” Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1918 r. zaprezentował swoje prace na dwóch wystawach Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi. W 1919 r. jego linoryty o tematyce żydowskiej zostały opublikowane w łódzkim piśmie „Jung Idysz”. W latach 1919-1926 studiował w Dreźnie. W 1925 r. otrzymał I nagrodę w konkursie Czerwonego Krzyża na plakat. Po zakończeniu studiów podróżował po Europie, odwiedzając Francję i Hiszpanię. W latach 1927-1933 mieszkał w Berlinie. Po powrocie do Łodzi pozostawał w bliskich relacjach z rodziną Icchaka Kacenelsona. W 1929 r. jego dwa obrazy z widokami miejskim z Darmstadt i Łodzi ukazały się na łamach wiedeńskiego pisma „Menorah”. W latach 30. należał do Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. Do 1939 r. wystawiał m.in. w Warszawie (1934, 1938), i Łodzi (1934, 1937, 1939). Po zajęciu Łodzi przez Niemców w 1939 r., wyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego. Zginął w 1941 r.

Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 12 nr 5 1934, autop. H. Barczyński
Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 12 nr 5 1934, autop. H. Barczyński

Pola Lindenfeld (Lindenfeldówna) (1894–1941/44)

Pola Lindenfeld, fotografia prasowa
Pola Lindenfeld, fotografia prasowa

Rzeźbiarka, graficzka, członkini grupy Jung Idysz, utrzymywała kontakt z poznańskim ugrupowaniem ekspresjonistycznym Bunt. Urodzona w Łodzi, w rodzinie zamożnego przemysłowca, w 1919 r. wyjechała na studia do Berlina. W latach 20. i 30. przebywała w Paryżu i Palestynie. Rzeźbiła akty, głowy, maski. Od 1922 r. mieszkała w Wiesbaden, później w Paryżu i Palestynie. Jej prace prezentowane były m.in. na wystawach w Białymstoku, Łodzi, Warszawie. W 1922 r. brała udział, wraz z innymi artystami związanymi z Jung Idysz w Międzynarodowej Wystawie Nowej Sztuki w Düsseldorfie. Grafiki Lindenfeld były publikowane w czasopismach „Zdrój”, „Jung Idysz”, „Tańczący Ogień”. W 1939 r. przyjechała do Polski, gdzie zastała ją wojna. Zginęła w getcie łódzkim.

Icchak Kacenelson (1886–1944)

Icchak Kacenelson, fotografia prasowa
Icchak Kacenelson, fotografia prasowa

Pedagog, poeta, dramaturg piszący w języku hebrajskim i jidysz. Urodzony w Koreliczach na Białorusi, po objęciu przez ojca posady dyrektora chederów w Zgierzu i Łodzi, zamieszkał z rodzicami w Łodzi. Początkowo uczył się w szkołach religijnych, później zainteresował się świecką kulturą żydowską. Od 1899 r. publikował swoje wiersze w lokalnych czasopismach. W celach zarobkowych zatrudnił się w fabryce, nie porzucając działalności literackiej. W 1910 r. opublikował dwa tomiki poezji pt. Dimdumin. W latach 1919-1939 prowadził w Łodzi przy ulicy Zawadzkiej prywatną szkołę i hebrajskie gimnazjum. Zaangażowany w łódzkie życie artystyczne, współpracował blisko z grupą Jung Idysz. Wydawnictwo założone przez grupę opublikowało jego dramaty Fatima (1920) oraz Tarszisz (1923). W czasie II wojny światowej przebywał w getcie warszawskim, gdzie współpracował z tajnym archiwum założonym przez E. Ringelbluma. W 1943 r. został wywieziony przez gestapo do obozu Vittel we Francji, a następnie do Auschwitz, gdzie zginął w komorze gazowej. Najsłynniejszy jego utwór, poemat Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, został napisany w obozie we Francji. Tam zakopany i ukryty w butelkach został odnaleziony po wojnie. 

Dina Matus (1895–1944?)

Malarka, rzeźbiarka, graficzka i scenografka. Urodzona w Łodzi w zasymilowanej rodzinie. W 1918 r. jej prace zaprezentowane zostały na Wystawie Wiosennej Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi. W 1919 r. związała się z grupą Jung Idysz, z którą wystawiała w salach Pasażu Warnholza w Białymstoku (1919). Prawdopodobnie około 1919 r. rozpoczęła studia artystyczne w Berlinie, gdzie przyjaźniła się m.in. z poetą Rachelą Lipstein (wykonała ilustracje do tomu „Zwischen dem Abend Und Morgenrot, wyd. Łódź, 1921) i z twórcą „Greka Zorby” Nikosem Ksanakisem. Po powrocie do Łodzi w połowie lat 20., wraz z Idą Brauner prowadziła pracownię batiku. Jako scenografka i projektantka kostiumów teatralnych współpracowała w Łodzi z teatrem Ararat i z Hebrajskim Studiem Dramatycznym, w Warszawie z Azazelem oraz awangardowym Jung Teater. Po wybuchu wojny znalazła się w łódzkim getcie, gdzie mieszkała z nauczycielką Anną Nachumow. Prawdopodobnie zginęła w Auschwitz.

Zofia Gutentag (1893–1998)

Malarka, rysowniczka, rzeźbiarka, twórczyni batików. Urodzona w Łodzi, pochodziła z zamożnej, zasymilowanej rodziny. Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi, studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie u profesora S. Majewskiego, następnie w Lehr-u. Versuch-Ateliers für Angewandte und Freie Kunst w Monachium pod kierunkiem Wilhelma von Debschitza, a także sztukę stosowaną w Kunstgewerbeschule w Zurychu. Początkowo malowała martwe natury, pejzaże i portrety. Po powrocie do Łodzi w 1917 r., zainteresowała ją rzeźba. W 1919 roku związana była z łódzką grupą Jung Idysz. W latach 20. i 30. pracowała jako nauczycielka historii sztuki i rysunku w łódzkich gimnazjach. W połowie lat 20. wyszła za mąż za Szymona Dawidsona, członka socjalistycznej partii Bund. W 1939 r., tuż po wybuchu wojny wraz z dziećmi uciekła do Rosji. Po 1945 r. wyjechała z Europy. Zmarła w Stanach Zjednoczonych w San Antonio, Texas.

Estera Karp (Esther Carp)

Urodziła się 17 grudnia 1897 roku w rodzinie, utalentowanego muzycznie skierniewickiego fotografa Lipmana Karp i Bruchy z Fersztenbergów. Miała sześć sióstr z których wszystkie zostały fotografistkami, ona jedna malarką. Studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po studiach zamieszkała w Łodzi. Zilustrowała wówczas zbiór poezji Chaima Krula – Himlen In opgrunt (Niebiosa w otchłani). W 1925 wyemigrowała  do Paryża gdzie wystawiała swoje prace w Salonie Niezależnych, Salonie Jesiennym i Salonie Majowym. Pod wpływem malarstwa Sisley’a, Cezanne’a, Ecole de Paris tworzyła sceny rodzajowe (częstym tematem jej prac są muzycy), martwe natury, portrety. Miała pracownię przy słynnym bulwarze Saint Germain. Zmarła w Paryżu, 11 czerwca 1970 roku.

Felicja Szydłowska (1896–1943)

Urodzona w Warszawie w zamożnej chasydzkiej rodzinie Prywesów. W 1919 r. poślubiła łódzkiego przedsiębiorcę Maksa (Menachema Mendla) Szydłowskiego. Mieli dwie córki, Annę i Marysię. Miłośniczka sztuki i literatury, w latach 20. wraz z mężem prowadziła salon artystyczny w Łodzi przy ulicy Długiej [Gdańskiej]. Jej nazwisko, jako osoby nadzorującej redakcję, pojawiło się na ostatniej stronie trzeciego zeszytu „Jung Idysz” w 1919 r. W 1933 r. Szydłowscy przenieśli się do Warszawy. Zginęła w 1943 r. Jej symboliczny grób znajduje się na cmentarzu żydowskim w Warszawie.

Henryk Berlewi (1894–1967)

Malarz, grafik, autor tekstów poświęconych sztuce. Urodzony w Warszawie, syn Izraela i Heleny ze Szrajberów. W latach 190409 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wierzbowej 8, a następnie Hożej 33. Edukację artystyczną kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (190910), École des Beaux-Arts oraz École des Arts Décoratifs w Paryżu (1911–12), gdzie po raz pierwszy zetknął się z kubizmem, zyskując bodziec do własnych, nowatorskich poszukiwań. W latach 191315 studiował w pracowni Jana Kauzika w Szkole Rysunkowej w Warszawie. Na początku lat 20. w życiu Berlewiego nastąpiły dwa przełomy,: pierwszy gdy obejrzał przedstawienie „Dybuk” wystawione przez Trupę Wileńską w Warszawie, dzięki czemu wplótł w swoją twórczość tematykę żydowską; drugim była znajomość z El Lissitzkim, za pośrednictwem którego poznał głębiej problematykę suprematyzmu i konstruktywizmu. W latach 192223 mieszkał w Berlinie, działając w kręgach awangardowych i lewicowych. Tam ostatecznie wykrystalizował się jego styl i poglądy na sztukę. Wystawiał z Novembergruppe w Grosse Berliner Kunstausstellung, wziął udział w Kongresie Postępowych Artystów w Düsseldorfie (1922). Utrzymywał kontakty z takimi artystami jak Stanisław Kubicki, Jankiel Adler, Theo van Doesburg, Viking Eggeling (poświęcił mu artykuł w Albatrosie), Laszlo Moholy-Nagy, Hans Richter, Mies van der Rohe. Podczas pobytu w Berlinie opracował założenia swojej najważniejszej koncepcji artystycznej „Mechano-Faktury”, którą w 1924 roku zdecydował się ogłosić drukiem, publikując na łamach berlińskiego pisma Der Sturm (artykułowi towarzyszyła wystawa w Galerie Der Sturm). Po powrocie do Warszawy w 1923 r., związał się z podobnymi mu, poszukującymi i eksperymentującymi artystami, m.in. Szczuką, Żaronowerówną, Stażewskim, Strzemińskim. W latach 192426 należał do Grupy kubistów, konstruktywistów i suprematystów Blok, współpracował też z wydawanym przez nią pismem. 14 marca 1924 r. zorganizował własną Wystawę Prac Mechano – Fakturowych w salonie automobilowym Astro-Daimlera w Warszawie. W tym samym, 1924 r. założył w Warszawie Biuro Reklama-Mechano, służące upowszechnianiu zasad druku funkcjonalnego, w którym „pracował” z poetami Stanisławem Bruczem i Aleksandrem Watem. W 1927 miał indywidualną wystawę portretów w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie, w Klubie Artystycznym poznał i uczestniczył w odczytach Kazimierza Malewicza „Analiza kierunków współczesnych w sztuce”. W 1928 wziął udział w Salonie Modernistów w Warszawie, a następnie przeniósł się na stałe do Paryża, gdzie prowadził pracownię przy Rue Leclerc nr 5. Okres wojny spędził, ukrywając się przed Niemcami, w Nicei. Do zasad mechanofaktury powrócił Berlewi w 1957 r., wpisując się ponownie w nurt sztuki abstrakcyjnej. Artysta uznany został za prekursora op-artu. W okresie powojennym jego prace prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Awangarda żydowska w Łodzi

Afisz teatru Ararat
Afisz teatru Ararat

Na twórczość nowatorów łódzkich wpłynęła specyfika życia zamieszkujących miasto przedstawicieli różnych narodowości. Indywidualizm Łodzi wynikał dodatkowo z jej niezwykłej architektury, gdzie przenikały się fragmenty starej osady polskiej, z niemal średniowiecznym gettem Żydów i koloniami osadników niemieckich. Nad miastem panowały wielkie fortece przemysłu i pałace fabrykantów we wszystkich możliwych stylach, od gotyku i renesansu, do baroku i klasycyzmu. Opisując wyraz plastyczny Łodzi, Witold Wandurski i Karol Hiller dostrzegli wyjątkowe uwarunkowania, które umożliwiły przekształcenie się „złego miasta” w „miasto awangardy”: „Łódź nie została jeszcze odkryta pod względem artystycznym. Łódź czeka na swego Kolumba”.
„Awangarda łódzka”, termin utożsamiany dotychczas z twórczością artystów 

z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, zyskał obecnie nowe znaczenie dzięki wystąpieniom artystów początku wieku, Samuela Hirszenberga, Leopolda Pilichowskiego i Henryka Glicensteina, i twórców następnej generacji działających 

w drugiej dekadzie XX wieku, w różnorodny sposób nawiązujących do ekspresjonizmu, jak przykładowo Jankiel Adler, Wincenty Brauner czy Marek Szwarc. Łódź miała również malarza futurystę,Konstantego Mackiewicza, który po przyjeździe z Rosji wpłynął na wyraz plastyczny łódzkiego teatru, opracowując scenografie do m.in. obrazów dramatycznych Witkacego. Najbardziej znane postaci łódzkiej sceny artystycznej dwudziestolecia międzywojennego: Karol Hiller, Władysław Strzemiński 

i Katarzyna Kobro nie potrzebują już żadnej rekomendacji. Ale twórcy z kręgu łódzkiego awangardowego czasopisma „Formy”, jak m.in. Stefan Wegner, Aniela Menkes, Bolesław Hochlinger czy przedstawiciele najmłodszego pokolenia lat trzydziestych: Julian Lewin czy Samuel Szczekacz, nie zostali jeszcze w pełni ujawnieni.

Źródło: Janusz Zagrodzki. Artyści niepokorni. Sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi

Bohema artystyczna międzywojennej Łodzi

Żydzi odgrywali bardzo ważną rolę w rozwoju życia kulturalno-artystycznego w Łodzi. Już pod koniec XIX wieku przybywali do miasta artyści w poszukiwaniu mecenasów, 

a wśród ludności, po czasie zaspokojenia podstawowych potrzeb, rodziła się potrzeba kontaktu ze sztuką. Łódzcy fabrykanci fundowali stypendia, kupowali dzieła sztuki do swoich pałaców. Malarze, architekci, literaci, rzeźbiarze – to oni nadawali nowy kierunek kulturze i sztuce. W 1916 r. łódzcy plastycy utworzyli pierwszą w mieście formalną grupę: „Stowarzyszenie Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych”. Organizacja skupiająca głównie twórców żydowskich miała na celu propagowanie sztuki i konsolidację lokalnego środowiska. Dzięki zabiegom członków stowarzyszenia w 1918 roku udało się zorganizować w Łodzi dwie duże wystawy : wiosenną i zimową. Pierwsza z nich miała miejsce 1 kwietnia 1918 r., kolejna 

w grudniu. Założona została też grupa literacko-artystyczna Jung Idysz (Młodzi Żydzi), z głównymi przedstawicielami: Mojżeszem (Mosze) Brodersonem (Broderzonem, Brodersohnem), Icchakiem Kacenelsonem, Jankielem Adlerem czy Henochem Barcińskim (Henryk Barczyński). Założycielem grupy był poeta i grafik Mojżesz Broderson. Z ich inicjatywy organizowano wieczorki poetyckie, wydawano tomiki poezji oraz inne ciekawe publikacje. W tym czasie w Łodzi powstawały także silne środowiska polsko-żydowskich twórców awangardowych, czego skutkiem były liczne dzieła i inicjatywy, jak np. teatr Ararat. Narodził się w 1927 r., a jego główną ideą był zwrot w kierunku teatrów Qui Pro Quo i Azazel. Zespół występował w śpiewnej odmianie dialektu Idysz, przedstawiano piosenki, skecze i recytacje. Każde przedstawienie uświetniał występ komików. Teatr występował nie tylko na scenie, ale też w niektórych kawiarniach łódzkich.

Dzięki późniejszym stowarzyszeniom, w których awangarda artystów łódzkich aktywnie działała, np.: Srebrny Wóz, Stowarzyszenie Start czy Grupa Łodzian, miasto było gotowe na przybycie artystów rewolucyjnych ze Wschodu – Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, tworząc tym samym niepowtarzalny tygiel kulturowy robotniczego miasta okresu międzywojnia. 

Najciekawsze miejsca związane z działalnością łódzkiej bohemy artystycznej

Mieszkanie Maksa i Felicji Szydłowskich przy ulicy Gdańskiej 38 było ważnym miejscem w międzywojennej Łodzi. Tu spotykało się towarzystwo artystyczne związane z grupą Jung Idysz – pisarze, dziennikarze, malarze i aktorzy. Tutaj też mieszkał przez pewien czas znany żydowski malar,z Jankiel Adler. Wnętrza były ozdobione bogatą kolekcją dzieł tego właśnie malarza oraz Marka Szwarca.

Kolejnym ciekawym zabytkiem architektonicznym, związanym z życiem artystycznym miasta, jest kamienica Mieczysława Pinkusa i Jakuba Lendego przy al. Kościuszki 1/3. Rodzina Pinkusów zajmowała się handlem z Rosją, sprzedając produkty włókiennicze, przeważnie bawełnę, dzięki czemu mogli wybudować taki okazały, czteropiętrowy dom, w którym znalazło się prawie 500 pomieszczeń. Na ostatnich kondygnacjach znajdowały się pracownie znanych malarzy i rzeźbiarzy łódzkich starszej generacji twórców, np. Samuela Hirszenberga i jego brata, Leona. Do Hirszenberga przychodzili m.in. polski malarz i rysownik żydowskiego pochodzenia, Maurycy Trębacz, Leopold Pilichowski (polski malarz żydowskiego pochodzenia) oraz rzeźbiarz, Henryk Glincenstein. Godzinami rozmawiano tu o sztuce. Hirszenberg i Glicenstein byli tez mentorami dla części członków grupy Jung Idysz, np.: Marka Szwarca czy Henryka Barcińskiego. W okresie międzywojennym kamienica Pinkusa dalej słynęła z organizowania przez artystów spotkań towarzyskich.

Ważne miejsce na mapie kulturalnej Łodzi zajmuje kawiarnia artystyczna Cafe Astoria przy ul. Piotrkowskiej 27. To w tym miejscu artyści żydowscy – pisarze, malarze i rzeźbiarze prowadzili gorące dyskusje o sztuce i literaturze. To wyjątkowe miejsce zostało urządzone na wzór artystycznych kawiarni paryskich, gdzie spotykała się artystyczna bohema. Częstym gościem Cafe Astoria był malarz Jankiel Adler oraz poeta Mojżesz Broderson, aktor Moszer Puławer i kompozytor Dawid Bajgelman. W kawiarni spotykali się także widzowie teatru Scala, w którym aktorami byli artyści polscy i żydowscy. Wybuch II wojny światowej przerwał to, co z takim oddaniem budowano na niwie kultury rękoma trzech narodowości. Łódź od 1940 r. zmieniła na rozkaz Hitlera nazwę na Litzmannstadt, wcielono ją w granice III Rzeszy, zaczęły się przesiedlenia, akcje likwidacyjne inteligencji łódzkiej, a najszersze represje objęły ludność żydowską. Jednak to, co zostało zasiane w ludzkich sercach i umysłach, dzięki szeroko pojętej kulturze, przynosiło w kolejnych latach obfite duchowe plony.

opr. na podst. dziswlodzi.pl

Nasza Opinja, nr 40 (167)_3
Nasza Opinja, nr 40 (167)_3
Nasza Opinja, nr 40 (167)_1
Nasza Opinja, nr 40 (167)_1
Nasza Opinja, nr 40 (167)_2
Nasza Opinja, nr 40 (167)_2
Artykuł prasowy o Adlerze
Artykuł prasowy o Adlerze
Marek szwarc przy portrecie swojej żony, fotografia
Marek szwarc przy portrecie swojej żony, fotografia
IR 34 nr 109 s. 9
IR 34 nr 109 s. 9
Artykuł prasowy o I. Braunerze
Artykuł prasowy o I. Braunerze
Artykuł prasowy o I. Braunerze
Artykuł prasowy o I. Braunerze
Na zdjęciu grupa artystów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Drugi i trzeci od lewej: Henoch (Henryk) Barczyński i Icchok (Wincenty) Brauner. Lata 30. XX wieku, fotograf nieznany
Na zdjęciu grupa artystów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Drugi i trzeci od lewej: Henoch (Henryk) Barczyński i Icchok (Wincenty) Brauner. Lata 30. XX wieku, fotograf nieznany
Głos Polski 1923, nr 332 s. 1
Głos Polski 1923, nr 332 s. 1
Głos Polski, 1923, nr 10 1923, s. 8
Głos Polski, 1923, nr 10 1923, s. 8
Panorama wystawy „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było” w MMŁ. Łódź 2019, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Panorama wystawy „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było” w MMŁ. Łódź 2019, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Wystawa Marka Szwarca w łódzkim Grand Hotelu, fotograf nieznany
Wystawa Marka Szwarca w łódzkim Grand Hotelu, fotograf nieznany
Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 12 nr 3, 1934
Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 12 nr 3, 1934
Reprodukcja obrazu Henryka Barczyńskiego. Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 16 nr 5, 1938
Reprodukcja obrazu Henryka Barczyńskiego. Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 16 nr 5, 1938
Reklama prasowa
Reklama prasowa
Henryk Barczyński. Autoportret. Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 12 nr 5, 1934
Henryk Barczyński. Autoportret. Nasz przegląd Ilustrowany dodatek R 12 nr 5, 1934

Teatr żydowski

Zespół teatru Ararat, 1931. Irmina Gadowska, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. „Don Kichot” sztuki.  Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera (1887-1944)
Zespół teatru Ararat, 1931. Irmina Gadowska, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera (1887-1944)

W roku 1922 Mojżesz Broderson razem z pisarzem, Jecheskielem M. Najmanem, kompozytorem Henochem Konem i malarzem Wincentym Braunerem zakładają pierwszy teatr marionetek jidysz w Polsce Chad-gadje (Koźlątko). Ogłoszenia prasowe wskazują, że był to raczej teatrzyk skeczów i popularnej piosenki niż teatr artystyczny. Marionetki były dziełem Wincentego Braunera, a muzykę komponował Henoch Kon. Razem z Szejne-Miriam, żoną Brodersona, akompaniowali na fortepianie piosenkom i recytacjom.

Łódzka premiera miała miejsce w dniu 1 grudnia w sali Filharmonii, przy ulicy Dzielnej 20 (dziś ul. G. Narutowicza). Pożegnalny występ odbył się 12 stycznia 1923 w sali Filharmonii, z okazji pierwszej rocznicy powstania Chad-gadje. Zamieszczona w prasie reklama świadczy, że przedstawienie miało charakter satyryczny, ośmieszający żydowskich notabli miasta.

W 1927 roku powstał w Łodzi Żydowski Rewiowo-Kameralny Teatr Ararat, założony przez Mojżesza Brodersona. W repertuarze teatru znajdowały się teksty Abrahama Goldfadena, Icchoka Lejba Pereca, Mojżesza Kulbaka, Mojżesza Nadira oraz humoreski Józefa Tunkela i Jakuba Oberżanka.

Eksperymenty w teatrzyku marionetek Chad-gadje, a później współpraca z programami warszawskiego Azazela znalazły swoje apogeum w przygodzie łódzkiego Araratu. Tutaj Broderson realizuje marzenie całego życia, jednocząc  poszczególne dziedziny literatury i sztuki: poezji i dramaturgii z muzyką i scenografią.

„Przedstawienia Chad-gadje odbywają się zwykle w niewielkiej salce i przy raczej nielicznej publiczności. A jednak występom w dużej Sali Filharmonii towarzyszyły huczne oklaski”, czytamy w piśmie Teater und Kino, z dnia 8 grudnia 1922 roku.

Fragmenty z książki: Gilles Rozier. Mojżesz Broderson. Od Jung Idysz do Araratu

Filharmonia w Łodzi, z książki: Gilles Rozier. Mojżesz Broderson. Od Jung Idysz do Araratu 
Filharmonia w Łodzi, z książki: Gilles Rozier. Mojżesz Broderson. Od Jung Idysz do Araratu 
Przedstawienie Teatru Ararat, Gilles Rozier
MOJŻESZ BRODERSON. OD JUNG IDYSZ DO ARARATU
Przedstawienie Teatru Ararat, Gilles Rozier MOJŻESZ BRODERSON. OD JUNG IDYSZ DO ARARATU
Przedstawienie teatru Ararat, Gilles Rozier
MOJŻESZ BRODERSON. OD JUNG IDYSZ DO ARARATU
Przedstawienie teatru Ararat, Gilles Rozier MOJŻESZ BRODERSON. OD JUNG IDYSZ DO ARARATU

Łódzkie miejsca Jung Idysz

Próchnika 43 (d. ulica Zawadzka). W tym miejscu mieściła się „szkoła Kacenelsona” – gimnazjum męskie o profilu humanistycznym.

Próchnika 49. Dom w którym mieszkał Mojżesz Broderson.

Gdańska 38 (d. ulica Długa). Willa braci Karola i Markusa Kiperów, Mieszkanie Maksa i Felicji Szydłowskich – mecenasów grupy Jung Idysz i wydawanego przez nich pisma „Jung-Idysz” w 1919 roku, którego oficjalną redaktorką była pod tym adresem Felicja.

Więckowskiego 25 (d. ulica Cegielniana 10). W tym miejscu mieściła się drukarnia artystyczna M. Majmona w której drukowano wydawnictwo „Jung-Idysz”.

Al. Tadeusza Kościuszki 29 (d. ulica Spacerowa). Dom Jakuba i Ruchli Braunerów – rodziców Vincentego Braunera i jego siostry Idy Brauner. Dom Braunerów był miejscem spotkań członków grupy Jung Idysz.

Piotrkowska 27. Cafe Astoria. Ta urządzona w paryskim stylu kawiarnia była chętnie odwiedzana przez łódzką bohemę artystyczną. Można było tu spotkać malarza Jankiela Adlera, poetę Mojżesza Brodersona, aktora Moszer Puławera i kompozytora Dawida Bajgelmana. Kawiarnia była także miejscem spotkań widzów teatru Scala. 

Piotrkowska 71. Siedziba Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi i Salonu wystawienniczego łódzkich twórców gdzie wystawiali swoje prace członkowie grupy Jung Idysz.

al. 1 Maja 2. Siedziba Teatru Ararat. Powstały w 1927 r. teatr nawiązywał do teatrów Qui Pro Quo i Azazel. Zespół pod kierownictwem artystycznym Mojżesza Brodersona i muzycznym Dawida Bajgelmana występował w śpiewnej odmianie dialektu jidysz, a w jego repertuarze były piosenki, skecze i recytacje. Przedstawienia gościły także w niektórych kawiarniach łódzkich. 

Gdańska 38 (d. Długa). Willa braci Karola i Markusa Kiperów, mieszkanie Maksa i Felicji Szydłowskich – mecenasów grupy Jung Idysz i wydawanego przez nich pisma „Jung-Idysz” („Jung-Idisz”) w 1919 roku, którego oficjalną redaktorką była pod tym adresem Felicja, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Gdańska 38 (d. Długa). Willa braci Karola i Markusa Kiperów, mieszkanie Maksa i Felicji Szydłowskich – mecenasów grupy Jung Idysz i wydawanego przez nich pisma „Jung-Idysz” („Jung-Idisz”) w 1919 roku, którego oficjalną redaktorką była pod tym adresem Felicja, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Piotrkowska 27. Cafe Astoria. Tu artyści żydowscy – pisarze, malarze i rzeźbiarze prowadzili gorące dyskusje o sztuce i literaturze, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ).
Piotrkowska 27. Cafe Astoria. Tu artyści żydowscy – pisarze, malarze i rzeźbiarze prowadzili gorące dyskusje o sztuce i literaturze, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ).
Al. Tadeusza Kościuszki 29 (d. Spacerowa). Dom Jakuba i Ruchli Braunerów – rodziców Icchoka (Wincentego) Braunera i jego siostry Idy Brauner. Dom Braunerów był miejscem spotkań członków grupy Jung Idysz, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Al. Tadeusza Kościuszki 29 (d. Spacerowa). Dom Jakuba i Ruchli Braunerów – rodziców Icchoka (Wincentego) Braunera i jego siostry Idy Brauner. Dom Braunerów był miejscem spotkań członków grupy Jung Idysz, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Piotrkowska 71. Siedziba Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi i Salonu wystawienniczego łódzkich twórców gdzie wystawiali swoje prace członkowie grupy Jung Idysz, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Piotrkowska 71. Siedziba Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi i Salonu wystawienniczego łódzkich twórców gdzie wystawiali swoje prace członkowie grupy Jung Idysz, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Próchnika 43 (d. Zawadzka). Tu mieściła się „szkoła Kacenelsona” – gimnazjum męskie o profilu humanistycznym, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Próchnika 43 (d. Zawadzka). Tu mieściła się „szkoła Kacenelsona” – gimnazjum męskie o profilu humanistycznym, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Próchnika 49. Dom w którym mieszkał Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn), fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Próchnika 49. Dom w którym mieszkał Mojżesz (Mosze) Broderson (Broderzon, Brodersohn), fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Więckowskiego 25 (d. Cegielniana 10). W tym miejscu mieściła się drukarnia artystyczna  M. Majmona w której drukowano wydawnictwo „Jung-Idysz” (Jung-Idisz), fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Więckowskiego 25 (d. Cegielniana 10). W tym miejscu mieściła się drukarnia artystyczna M. Majmona w której drukowano wydawnictwo „Jung-Idysz” (Jung-Idisz), fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)

Awangarda w Getcie

Rysunek Icchoka (Wincentego) Braunera z Litzmannstadt Ghetto, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Rysunek Icchoka (Wincentego) Braunera z Litzmannstadt Ghetto, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał karierę I. Braunera, który znalazł się w utworzonym w 1940 r. łódzkim getcie. W trudnej rzeczywistości odizolowanej dzielnicy sztuka realizowała rozmaite zadania. Z jednej strony służyła propagandzie, z drugiej pozwalała zachować pozory normalności. Przez krótki czas na terenie getta przy ul. Krawieckiej 3 działał Dom Kultury, gdzie organizowano koncerty, przedstawienia i wystawy. W 1943 r. został zamknięty, a artystom przydzielono prace fizyczne. Zachowane dokumenty pozwalają prześledzić losy I. Braunera w ostatnich latach jego życia. Wiadomo, że wraz z siostrami mieszkał przy ul. Piwnej 21 (Bierstrasse), należał do uprzywilejowanej grupy osób otrzymujących dodatkowe porcje żywności. W latach 1941–1943 przygotowywał przedstawienia kukiełkowe, nawiązujące do przedwojennych szopek. W styczniu 1941 r., zanotowano: 

Teatr marionetkowy rozpoczął przedstawienia z dużym powodzeniem. Marionetki zostały przygotowane przez Braunera. Parodiowały one znane osobistości z getta.. 

W omawianym okresie również rysował, co potwierdzają rysunki i gwasze znajdujące się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Były to przedstawienia relacjonujące życie codzienne w zamkniętej dzielnicy. 

Pod koniec 1941 r. I. Brauner został mianowany kierownikiem artystycznym wytwórni ceramiki mieszczącej się przy Chłodnej 11. W maju 1943 r. odbyła się rewia fabryki Wyrobów Papierowych. 

Dekoracje były wyszukane, artystyczne i z gustem. Parada marionetek, postaci getta, dzieło malarza Braunera, zebrała szczególny aplauz…

Gettowa twórczość Braunera obejmowała ceramikę, wytwory z blachy repusowanej, rysunki, akwarele, marionetki. Podejmowane przez niego tematy dotyczyły życia codziennego. Wśród najczęstszych motywów pojawiał się most w getcie, wywóz fekaliów, pogrzeby i śluby. Wśród różnorodnych i interesujących dzieł z tego okresu warto przywołać okładkę albumu pamiątkowego dla Chaima M. Rumkowskiego (ŻIH) z 1940 r. Praca jest sygnowana i opatrzona datą. Zawartość albumu zaginęła lub uległa zniszczeniu. 

Okoliczności śmierci I. Braunera nie są znane. Wiadomo, że jego nazwisko znalazło się na tzw. Liście Szmula Rosztajna z 1 sierpnia 1944 r. Dokument zawierający spis muzyków, aktorów, plastyków powstał na zlecenie Ch.M. Rumkowskiego w celu uzyskania dla nich dodatkowych racji żywnościowych.  Analiza dokumentów pozwala przypuszczać, że I. Brauner prawdopodobnie został deportowany z getta w jednym z ostatnich transportów do Auschwitz. 

Rysunek Icchoka (Wincentego) Braunera z Litzmannstadt Ghetto, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Rysunek Icchoka (Wincentego) Braunera z Litzmannstadt Ghetto, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Rysunek Icchoka (Wincentego) Braunera z Litzmannstadt Ghetto. Autoportret artysty, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Rysunek Icchoka (Wincentego) Braunera z Litzmannstadt Ghetto. Autoportret artysty, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Icchok (Wincenty) Brauner z rzeźbami wschodnioeuropejskich żydów, stworzonymi dla departamentu „naukowego” w getcie łódzkim, fotograf nieznany, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi
Icchok (Wincenty) Brauner z rzeźbami wschodnioeuropejskich żydów, stworzonymi dla departamentu „naukowego” w getcie łódzkim, fotograf nieznany, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

Ocaleni

Maska pośmiertna Mojżesza (Mosze) Broderzona (Broderzona, Brodersohna) wykonana w 1956 roku w Warszawie, autor nieznany, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Maska pośmiertna Mojżesza (Mosze) Broderzona (Broderzona, Brodersohna) wykonana w 1956 roku w Warszawie, autor nieznany, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

Wybuch drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 r. przerwał karierę prawie wszystkich artystów Jung Idysz i zakończył rozkwit żydowskiej kultury w Polsce i Łodzi. W pierwszych tygodniach okupacji część artystów opuściła Łódź, tych, którzy z jakiś względów pozostali, zamknięto w utworzonym w 1940 r. getcie. W Litzmannstadt Ghetto (getto łódzkie) lub po wywiezieniu w transportach do Auschwitz zginęli Pola Lindenfeld, Dina Matus i Wincenty Brauner. Po zajęciu Łodzi przez Niemców w 1939 r., Henryk Barciński wyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego i w Tomaszowskim getcie zamordowany. Icchak Kacenelson w czasie II wojny światowej przebywał w getcie warszawskim, gdzie współpracował z tajnym archiwum założonym przez E. Ringelbluma. W 1943 r. został wywieziony przez gestapo do obozu Vittel we Francji, a następnie do Auschwitz, gdzie zginął w komorze gazowej. Wojna zastała Jankiela Adlera i Marka Szwarca we Francji, gdzie w 1940 r., jako ochotnicy wstąpili do polskiej armii i przetransportowani do Anglii. Po demobilizacji w 1943 r., pozostali w Anglii i Francji. Henryk Berlewi okres wojny spędził, ukrywając się przed Niemcami w Nicei. Ida Brauner w latach wojny przybywała z rodzeństwem w łódzkim getcie, skąd na koniec wywieziono ją do obozu w Auschwitz. Przeżyła okupację umierająca w 1949 r. w Warszawie. Mosze Broderson w 1939 r. wyjechał do Białegostoku, stamtąd przeniósł się do Moskwy gdzie w 1950 roku został aresztowany i wywieziony do łagrów w Azji Środkowej. Wkrótce po repatriacji do Polski w 1955 r. umiera w Warszawie. Zofia Gutentag w 1939 r., tuż po wybuchu wojny wraz z dziećmi uciekła do Rosji. Po 1945 r. wyjechała z Europy. Zmarła w Stanach Zjednoczonych.

Wystawa „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było…” w Muzeum Miasta Łodzi, ekspozycja powojennych rekonstrukcji prac Henryka Berlewiego, fot. B. Szafrańska
Wystawa „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było…” w Muzeum Miasta Łodzi, ekspozycja powojennych rekonstrukcji prac Henryka Berlewiego, fot. B. Szafrańska
Henryk Berlewi, 1966 rok, fotografia prasowa
Henryk Berlewi, 1966 rok, fotografia prasowa
Marek Szwarc z zoną Giną w paryskiej pracowni, lata 50.- 60. XX wieku,  fotograf nieznany
Marek Szwarc z zoną Giną w paryskiej pracowni, lata 50.- 60. XX wieku, fotograf nieznany
Marek Szwarc z okresu służby w Polskiej Armii, Anglia 1942, źródło: www. Des Gens Interessants o Marku Szwarcu
Marek Szwarc z okresu służby w Polskiej Armii, Anglia 1942, źródło: www. Des Gens Interessants o Marku Szwarcu
Powojenne prace Jankiela Adlera na wystawie „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było” w MMŁ. Łódź 2019, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Powojenne prace Jankiela Adlera na wystawie „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było” w MMŁ. Łódź 2019, fot. Bożena Szafrańska (MMŁ)
Group Created with Sketch.